Odchov 2011

     Blanche Cherry ferrets                Blondi Boduleferrets

  Dátum narodenia: 26.5.2011

 

 

 

 

     Evelline Ferret Majestik                 Pasqualin Yasmin´s ferret´s

 Dátum narodenia: 7.5.2011